مقاله جایگاه دولت و اقتصاد نوین و بورس

مقاله جایگاه دولت و اقتصاد نوین و بورسمقاله جایگاه دولت و اقتصاد نوین و بورس|50292128|bqz|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقاله جایگاه دولت و اقتصاد نوین و بورس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامى

مقدمه

نظريه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غايات زندگى اجتماعى و تغيير آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال كنيم كه غايت دولت دستيابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و اين نيز مستلزم تإمين خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنين استدلالى تإثيرات و پيامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سياست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حيات فرد خواهد داشت. بنابراين, نظريه پردازى درباره دولت نيازمند درك ماهيت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشكيل دهنده آن يعنى انسان است.
اگر انديشمندى بتواند ميان طبع بشر و دولت رابطه صحيحى برقرار كند, به تحقيق, مهم ترين كوشش را از ديدگاه نظريه پردازى سياسى انجام داده است. دانكن مى نويسد: ((كوشش براى برقرارى رابطه اى ميان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترين كوشش نظريه سياسى است.))(2) بى شك, در ميان انديشمندان مسلمان, آيه الله سيد محمدباقر صدر(ره) از جمله كسانى بود كه به خوبى به اين امر پرداخت و توانست بين انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصوير نمايد. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوين نمود كه از جامعيت و شمول و سازگارى برخوردار است و از اين جهت مى توان ايشان را به عنوان يك نظريه پرداز مطرح كرد.


الف) مبانى نظريه

مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظريه دولت, از مفاهيم كليدى به شمار مى روند, بنابراين, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهيد صدر بررسى نموده, سپس نظريه ايشان را درباره انسان و نقش خطيرش در جانشينى خدا در زمين, تحليل و تفسير مى كنيم.


پى نوشت ها :
1. آندرو وينسنت, نظريه هاى دولت, ترجمه حسين بشيريه (نشر نى, 1371) ص 321.
2. همان, ص 75.
3. همان, ص 56 ـ 58.
4. مفهوم دولت معادل واژه انگليسىState است (نه معادلGovernment به معناى حكومت); زيرا اين واژه از ريشه لاتينىStare به معناى ايستادن و به صورت دقيق تر از واژهStatus به معنى وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است و مشتقاتStatus در زبان انگليسى مانندStatic (ايستا) ياStable (ثابت) نيز همين معنا را مى رسانند (آندرو وينسنت, همان, ص 36).
5. حسن ارسنجانى, حاكميت دولت ها (چاپ اول: سازمان كتاب هاى جيبى, 1342) ص 67 ـ 68 .
6. محمدحسين جمشيدى, انديشه سياسى شهيد رابع: امام سيد محمدباقر صدر(ره) (دفتر مطالعات سياسى و بين المللى, 1377) ص 231.
7. محمدباقر صدر, لمحه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه (چاپ دوم: بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 11.
8. روم (30) آيه 30.
9. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيدجمال موسوىاصفهانى (چاپ دوم: انتشارات اسلامى, بى تا) ص 175 ـ 176.
10. سيد محمدباقر صدر, خلافه الانسان و شهاده الانبيإ (بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 15.
11. همو, سنت هاى تاريخ در قرآن, ص 236 و 246.
12. همان, ص 245 و 237.
13. ((واذ قال ربك للملائكه انى جاعل فى الارض خليفه قالوا إتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمإ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى إعلم ما لا تعلمون)) (بقره (2) آيه 30). 14. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 184.
15. ((ان الانسان ليطغى إن رإه استغنى)) (علق (96) آيات 6 و 7).
16. بعضى از اين آيات عبارت اند از: ((وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما آتاكم)) (انعام (6) آيه 165); ((هو الذى جعلكم خلائف فى الارض)) (فاطر (35) آيه 39); ((اذ جعلكم خلفإ من بعد قوم نوح)) (اعراف (7) آيه 69) و ((يا داودانا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بين الناس بالحق)) (ص (38) آيه 26).
17. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 189.
18. ((انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين إن يحملنها وإشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)) (احزاب (33) آيه 72).
19. روم (30) آيه 30.
20. احزاب (33) آيه 72.
21. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 190 ـ 191.
22. رعد (13) آيه :11 بى شك خداوند وضعيت هيچ قومى را تغيير نمى دهد مگر آن كه آن ها محتواى باطنى خود را تغيير دهند.
23. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 194 ـ 195.
24. همان, ص 196.
25. همان, ص 198.
26. همان, ص 233.
27. احبار علماى دين و ربانيون مرتبه وسط بين نبى و عالم مى باشند.
28. مائده (5) آيه 44.
29. ر.ك: سيد محمدباقر صدر, خلافه الانسان و شهاده الانبيإ, ص 24.
30. محمد بن يعقوب كلينى, اصول كافى, ترجمه سيدجواد مصطفوى (دفتر نشر فرهنگ اهل بيت(عليهم السلام), بى تا) ج 1, ص275.
31. محمدحسين جمشيدى, همان, ص 236 و 324.
32. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيد جمال موسوىاصفهانى, ص 214.
33. محمدحسين جمشيدى, همان, ص 324.
34. سيد محمدباقر صدر, لمحه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه, ص 13.
35. آندرو وينسنت, همان, ص 76.
36. جانفرانكوچوجى, تكوين دولت مدرن, ترجمه بهزاد باشى (تهران, نشر آگاه, 1377) ص 190 ـ 191.
37. حسين بشيريه, جامعه شناسى سياسى, ص 328.
38. در قبال عدالت مثبت يا عدالت توزيعى و عدالت منزلتى. 39. ژوزف لاژوژى, نظامهاىاقتصادى, ترجمه شجاع الدين ضيائيان (دانشگاه تهران, 1355) ص 56.
40. احمد نقيب زاده, سياست و حكومت در اروپا, ترجمه عباس مخبرى (سمت, نشر مركز, تهران 1377) ص 103 ـ 104.
41. آنتونى آربلاستر, ظهور و سقوط ليبراليسم غرب, ص 439.
42. سيد محمدباقر صدر, سنت هاى تاريخ در قرآن, ترجمه سيد جمال موسوىاصفهانى, ص 219.
43. همو, صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامى (بيروت, دار التعارف للمطبوعات, 1399 ق) ص 10 ـ 11.
44. حديد (57) آيه 7.
45. نور (24) آيه 33.
46. ر.ك: سيد محمدباقر صدر, همان, ص 14 ـ 17.
47. همان, ص 18 ـ 22.
48. همان, ص 23 ـ 24.
49. ((ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دوله بين الاغنيإ منكم)) (حشر (59) آيه 7).
50. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 25 ـ 30.
51. همان, ص 30 ـ 35.
52. اين شاخص ها در قسمت قبل بيان شد.
53. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 67 ـ 73.
54. همو, اقتصادنا (بيروت, دارالتعارف للمطبوعات, 1411 ق / 1991 م) ص 335 ـ 336.
55. همان.
56. همان, ص 670 .
57. همان, ص 659 . 58. همان, ص 660 ـ 666 .
59. همان, ص 669 .
60. همان, ص 679 و مبانى اقتصاد اسلامى, ص 427.
61. سيد محمدباقر صدر, همان, ص 669.
62. همان, ص 615.
63. يكى از فرق هاى مهم راهبرد اسلامى رشد با راهبرد سرمايه دارى آن, اين است كه در اسلام, افزايش ثروت هدف متوسط جامعه است ولى سرمايه دارى آن را هدف نهايى مى داند. هدف نهايى امت اسلامى ايفاى وظيفه جانشينى خدا و پرورش فضايل انسانى است. (همان, ص 635).
64. همان, ص 654 ـ 655.
65. همان, ص 628.
66. همان, ص 345 ـ 351.
67. همان, ص 646.
68. همان, ص 646 ـ 650.
69. مبانى اقتصاد اسلامى, ص 316.
70. همان, ص 353 ـ 354.

مطالب دیگر:
📜تحقیق در مورد تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد 55 ص 📜تحقیق در مورد تاریخ هنر جهان 121 ص 📜تحقیق در مورد تست ارتعاش آكوستيك 📜تحقیق در مورد تحليل تقويت کننده هاي نوري رامن به روش عددي 10 ص 📜تحقیق در مورد تصفيه خانه اليگودرز 📜تحقیق در مورد تعریف انفجار 📜تحقیق در مورد تعاونی ها 32 ص 📜تحقیق در مورد تفاوت مديريت و رهبري 11 ص 📜تحقیق در مورد تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گاز 150 ص 📜تحقیق در مورد تكنولوژي پرورش نشاء حصيري طويل به روش هيدروپونيك و نشاكاري آن 📜تحقیق در مورد تعريف علم اخلاق 15 ص 📜تحقیق در مورد تفسير سوره نساء 158 ص 📜تحقیق در مورد توسعه کمي وکيفي فرآورده 📜تحقیق در مورد توزيع توليد با استفاده از ميكروتوربين ها 📜تحقیق در مورد تهراني 📜تحقیق در مورد تولید کمپوست 8ص 📜تحقیق در مورد توليد كامپيوتر 65 ص 📜تحقیق در مورد جايگاه رسانه‌ها 📜تحقیق در مورد جانور شناسي و گياه شناسي 23 ص 📜تحقیق در مورد جايگاه دام 📜تحقیق در مورد جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ 200 ص 📜تحقیق در مورد تفکر اشاعره در قرن 5 و 6 63 ص 📜تحقیق در مورد تولیدگلاب 90 ص 📜تحقیق در مورد جرائم زنان 54 ص 📜تحقیق در مورد جوشكاري با جت آب 29 ص